Taxatie Begrippen

Hieronder vindt u een uitleg van de meest voorkomende taxatie begrippen. Een goede kennis van begrippen die worden genoemd in een taxatierapport zorgt ervoor dat u het rapport beter kunt begrijpen. De onderstaande begrippen staan ingedeeld per doel waarvoor een taxatierapport wordt uitgevoerd.

Taxatie begrippen vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik.

Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Wanneer u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt is deze waarde van toepassing. Vrij van huur wil zeggen dat de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

In verhuurde staat wil zeggen dat de woning door iemand anders gehuurd en bewoond wordt.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Dit is de verkoopwaarde van de woning wanneer u deze gedwongen moet verkopen.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

De verkoopwaarde van de woning wanneer u deze moet verkopen en die door iemand anders gehuurd en bewoond wordt.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De executiewaarde is de waarde van uw woning wanneer u deze gedwongen in het openbaar moet verkopen. Meestal ligt de waarde van een woning in gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde. De executiewaarde bepaald meestal hoeveel u kunt lenen. Meestal is dat maximaal 125 procent van de executiewaarde.

Executiewaarde bij eigen gebruik

Bij de executiewaarde bij eigen gebruik kan de koper met het proces-verbaal van veiling het pand ontruimen.

Executiewaarde in verhuurde staat

In verhuurde staat wil zeggen dat de woning door een ander gehuurd en bewoond wordt.

Economische huurwaarde

Dit is de waarde van een pand of woning wanneer deze op de vrije markt te huur wordt aangeboden.

Waarde in verpachte staat

Dit is de prijs van een pand wanneer deze voor langere tijd verpacht wordt. De verpachting moet overeenkomen met de beschrijving die in de Pachtwet staat.

Taxatie begrippen wettelijke huurwaarde

Wettelijke huurwaarde woonruimte

Dit is de maximale prijs die redelijk is voor het huren van een woonruimte. Deze waarde wordt bepaald op grond van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte

Dit is de huurprijs die gevraagde kan worden voor het huren van een bedrijfsruimte. Deze huurprijs is conform art. 1624 Burgerlijk Wetboek 7A. Wanneer men de huurwaarde bedrijfsruimte berekent let men op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse in de afgelopen vijf jaar.

Pachtwaarde

De maximale prijs die redelijk is voor het verpachten van een agrarische onroerende zaak. Deze waarde wordt bepaald op grond van het pachtnormenbesluit.

Taxatie begrippen jaarrekening ondernemingen

Opbrengstwaarde

Dit is het bedrag waartegen een pand verkocht kan worden. De opbrengstwaarde wordt berekend door de nog te maken kosten van de verkoopprijs af te trekken.

Bedrijfswaarde

Waarde van de netto omzet die toe te rekenen is aan het pand of het samenstellen van panden.

Vervangingswaarde

Het bedrag dat nodig is om in plaats van het huidige bedrijfspand een ander pand te kopen of laten bouwen. Dit nieuwe pand moet voor de bedrijfsuitoefening in economisch opzicht een gelijke betekenis hebben.

Taxatie begrippen verzekering

Herbouwwaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om een woning helemaal opnieuw op te bouwen. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Een toevoeging zoals een nieuwe badkamer of keuken wordt ook meegerekend in de herbouwwaarde. De waarde is alleen op de opstal gebaseerd en in- of exclusief funderingen. Als u in een appartement woont staat de herbouwwaarde niet in het taxatierapport. De waarde van een appartement staat namelijk in verband met de overige appartementen in het gebouw. Een appartement is bijna altijd verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Taxatie begrippen Wet WOZ

De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van uw woning om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen.

Waarde in het economisch verkeer

Dit is de waarde van uw woning wanneer de koper de woning meteen in gebruik zou kunnen nemen.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

De prijs van het opnieuw kopen of bouwen van uw woning.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*
    Enter OTP: